Hvem er vi?

Hammerø & Storvik Prosjekt AS er det største uavhengige fagmiljø innen prosjektadministrasjon i Møre og Romsdal.

Vår spisskompetanse er å lede, organisere og kontrollere gjennomføringen av byggeprosjekter fra idé til ferdig bygg. Vi leverer hele spekteret av prosjektadministrative tjenester samt en rekke komplementære tjenester til markedsområdene bygg, anlegg og eiendom.

Fra våre kontorer i Ålesund, Molde og Kristiansund kan vi bistå offentlige og private virksomheter over hele fylket. I tillegg til lokalvirksomhet har vi også bistått utbyggere med prosjekter rundt om i landet for øvrig.

Våre referanser omfatter bl.a. skoler, forretningsbygg, industribygg, kjøpesentre, boligprosjekter, broer og kaier, infrastrukturanlegg, svømmehaller, sykehus og sykehjem.   

Fundamentet for vår ekspertise er solid byggeteknisk kompetanse, sammen med gode kvalitetssystemer og verktøy for gjennomføring. Arbeidet skal være tuftet på våre kjerneverdier om ærlighet, pålitelighet, lojalitet og integritet. Drevet av engasjementet og ekspertisen til våre medarbeidere, er det vårt mål å skape merverdi og å levere resultater for våre oppdragsgivere, prosjekt for prosjekt.

Eierforhold:

Hammerø & Storvik Prosjekt AS er eid av Storvik Holding AS (v/Dagfinn Storvik) 89,7,8 % mens de ansatte eier 10,3 %. 

Styre og ledelse:

Styret består av følgende personer:
Dagfinn Storvik (styreleder), Lars Olav Wiik, Per Dagfinn Fagerli og Dordi M. Storvik.

Forretningsidé

Vi skal skape merverdi for våre kunder gjennom uavhengig rådgivning innenfor våre fagfelt.

Dette innebærer bl.a.:

 • Vi skal være både rådgiver og medspiller gjennom alle faser i prosjektene, og ha sterk fokus på våre kunder slik at kundens behov og forventninger til prosjektgjennomføringen og det endelige bygg/prosjekt blir tilfredsstilt.
 • Våre kunder skal alltid kunne stole på vår lojalitet og at vi ivaretar deres interesser på best mulig måte.

Innenfor våre fagfelt skal vi utvikle vår kompetanse slik at vi blir attraktive samarbeidspartene på hvilket som helst tidspunkt i prosjektene og for hvilket som helst oppdrag.
Dette gjelder bl.a. innenfor:

Prosjektadministrasjon:

 • Prosjektledelse
 • Prosjekteringsledelse
 • Byggeledelse
 • Byggherreombud
 • Controller

Taksering:

 • Verditaksering bolig
 • Verditaksering næring
 • Tilstandsrapporter
 • Boligsalgsrapporter
 • Skadetaksering
 • Skjønn

Vi skal bidra til skape bedre bygg for våre kunder og for byggebransjen, ut ifra problemstillingen at det er alt for mange byggskader, bygg med lekkasjer og bygg med dårlig inneklima i Norge:

Dette innebærer bl.a.:

 • Vi skal være rådgiver og controller i valg av løsninger.
 • Vi skal søke å finne løsninger i prosjektene som reduserer muligheten for slike skader.
 • Vi skal ved gjennomføring være aktive i å få kvaliteten opp og påse at valgte løsninger blir optimal.
 • Våre kunder skal alltid kunne stole på at kvalitet er topp prioritert.

Historikk

2014
De ansatte blir medeiere i selskapet gjennom årlige aksjeprogram.

2012
I 2012 fusjonerte datterselskapene i Kristiansund og Ålesund, og all driften ble samlet i Hammerø & Storvik Prosjekt AS.  

Formålet var å styrke selskapet gjennom konsolidering av datterselskapene og fokusere på utvikling av selskapet sett under ett.

2006
Hammerø & Storvik Prosjekt AS etablerte datterselskaper i Kristiansund, Molde og Ålesund, under navnene Hammerø & Storvik Kristiansund AS, Hammerø & Storvik Molde AS og Hammerø & Storvik Ålesund AS.

2004
I 2004 etablerte Hammerø & Storvik Prosjekt AS avdelingskontor i Ålesund.

2003
I 2003 ble all virksomhet samlet i ett selskap etter at Jan Petter Hammerø gikk over i politikken og ble ordfører i Molde kommune.

2001
Etter at det ble innført merverdiavgift på tjenester i 2001, ble prosjekt- og byggeledervirksomheten videreført i Hammerø & Storvik Prosjekt AS, mens takstvirksomheten ble videreført i Hammerø & Storvik AS.

1987
I januar 1987 ble firmaet Ingeniørfirmaet Hammerø & Storvik ANS omdannet til aksjeselskap.

1985
Hammerø & Storvik ble etablert av Jan Petter Hammerø & Dagfinn Storvik i 1985 i Molde etter at eierne hver på sin kant hadde drevet prosjekt- og byggeledelse, samt taksering siden 1970-årene.

Vår kvalitetspolitikk

Hammerø & Storvik Prosjekt AS har som målsetning å være det ledende firma innen prosjektadministrasjon i vår region.

Vi jobber målrettet for å yte tjenester som imøtegår de høyeste kvalitetskrav. For å gjøre det må vi jobbe systematisk og kontinuerlig for å forbedre våre kvalitetssystemer og vår kompetanse – slik at vi kan oppfylle våre kunders forventninger til oss.

Firmaet skal være det naturlige valg for våre kunder og samarbeidspartnere. For å oppnå den posisjonen i markedet skal vi levere våre tjenester slik at vårt totalprodukt som minimum tilfredsstiller kundens reelle behov. For å beholde den posisjonen i markedet skal våre ytelser leveres i riktig kvalitet og til rett tid. Det er til enhver tid viktig å prestere i forhold til både forhåndsgitte og egendefinerte forventninger.

I prosjektgjennomføringen skal vi gjennom å sette fokus på sentrale tema, arbeide kontinuerlig for å forbedre oss i forhold til oppsatte mål og våre oppdragsgiveres behov og forventninger. Vi skal alltid ha fokus på kvalitetsarbeidet og stadig søke å forbedre virkningen av systemet for kvalitetsstyring.

Våre kvalitetsmål

 • Vi skal legge til rette for et godt, inspirerende og utviklende arbeidsmiljø, og gjennom dette utvikle dyktige, fornøyde og lojale medarbeidere.
 • Vi skal søke å identifisere og dokumentere vårt ansvar i prosjektene samt alle krav og forventninger fra våre kunder så tidlig som mulig og følge opp disse.
 • Vi skal aldri gå på akkord med vår integritet og uavhengighet.
 • Vi skal være lojale ovenfor våre oppdragsgivere.
 • Vi skal sørge for at avtalte kostnadsrammer og tidsfrister holdes.
 • Vi skal ivareta alle relevante myndighetskrav under planlegging og gjennomføring av prosjekter.
 • Vi skal legge stor vekt på kvalitetsarbeid og kvalitetssikring i prosjektene, og ferdigstille våre bygg i samsvar med prosjektforutsetningene og med færrest mulig kvalitetsavvik.