Våre tjenester

Hammerø & Storvik Prosjekt AS driver sin virksomhet innen prosjektadministrasjon og komplementære tjenester innen bygg, anlegg og eiendom. Vi tilbyr tilpassede tjenester etter kundens behov basert på våre medarbeideres erfaring og spisskompetanse.

Prosjektledelse

Prosjektledelse dreier seg om å sette klare mål, etablere effektiv kommunikasjon og en god organisering av prosjektet. Vi skal sikre god styring og kontroll av de ulike prosessene gjennom hele byggeprosjektet, slik at prosjektet blir ferdigstilt til riktig tid, riktig kostnad og riktig kvalitet.

Prosjekteringsledelse

Prosjekteringsleder skal styre og koordinere arkitekt og rådgivere i prosjekteringsarbeidet. Nøkkelen er å skape gode samarbeidsprosesser med alle involverte aktører. Viktige oppgaver for prosjekteringsleder er bl.a. oppfølging av beslutningsprosesser og brukermedvirkning. Videre skal prosjekteringsleder sørge for at forholdet til oppfyllelse av lover, forskrifter og øvrige bestemmelser fra berørte offentlige etater ivaretatt.

Byggeledelse

Byggeleder skal planlegge, organisere og følge opp kvalitet, kostnad og kvalitet i gjennomføringsfasen av byggeprosjektet. Både små og store og komplekse prosjekter krever gode rutiner og verktøy for gjennomføring, i tillegg til solid bygningsteknisk kompetanse.

Byggherreombud

Byggherrens representant i prosjekter som gjennomføres som totalentrepriser. Byggherreombudet har særlig ansvar for økonomi, fremdrift og kvalitet samt HMS.

Termografi

Vi har eget utstyr for termofotografering av bygninger og bygningsdeler. Metoden kan benyttes for å søke etter utettheter og isolasjonsegenskaper i bygningers klimaskjerm, dvs. yttervegger, gulv- og takkonstruksjoner.

Bistand i rettspørsmål

Flere av våre medarbeidere har erfaring med oppdrag som sakkyndig meddommere eller sakkyndig vitne i rettssaker vedrørende bl.a. entrepriserett og fast eiendomsrettsforhold.

Offentlige anskaffelser

Hammerø & Storvik har satset spesielt på oppbygging av kompetanse på offentlige anskaffelser i byggeprosjekter, og kan bistå i alle faser av anskaffelsesprosessen.

Uavhengig kontroll

Hammerø & Storvik har sentral godkjenning for overordnet ansvar for kontroll av prosjektering og utførelse i tiltaksklasse 3.

Tilstandsanalyser

Hammerø & Storvik utarbeider tilstandsanalyser for bygg med basis i NS 3424. En slik tilstandsanalyse har mange bruksområder, som til å utarbeide vedlikehold- og tiltaksplaner, taksering, rehabilitering, overtakelse ved leie eller kjøp mv.

Verditakst

Fastsetter markedsverdien på eiendommer med utgangspunkt i takseringstidspunktet, med hensyn tatt til beliggenhet, standard, størrelse, vedlikehold, alder, heftelser, bruksrettigheter, osv. Vi utfører også boligsalgsrapporter. Våre takstfolk har utdanning fra Norges Takseringsforbund, og flere har tilhørende sertifisering fra DNV.

Skadetakst/skjønn

Taksering av skader utføres som skaderapport med kalkyle for utbedringskostnader. Skadeårsaken finnes og omfang av skaden registreres.